Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Egzamin dyplomowy

Przewidywany termin egzaminu magisterskiego dla kierunku TEOLOGIA to 21 września 2018 roku (piątek).

Przewidywany termin egzaminu dyplomowego dla kierunku TURYSTYKA RELIGIJNA to 21 września 2018 roku (piątek).

 

TEZY DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO Z TURYSTYKI RELIGIJNEJ ORAZ EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Z TEOLOGII - w załącznikach poniżej.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Prace w formie elektronicznej na CD lub DVD, zgodnie z procedurą antyplagiatową, należy złożyć do Dziekanatu na 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dnia 26.01.2015 roku
1. Student przedstawia promotorowi tekst pracy dyplomowej w postaci pliku elektronicznego, w formacie uzgodnionym z promotorem /ODT, DOC, DICX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD wraz z oświadczeniami A i B ( załącznik nr 1 i nr 2)
2. Promotor posiadając oświadczenie dopuszcza pracę do procedury antyplagiatowej , podpisując stosowną zgodę (załącznik nr 3), którą przekazuje studentowi.
3. Student składa tekst pracy dyplomowej na nośniku CD lub DVD w wersji dopuszczonej przez promotora do oficjalnej procedury 21 dni przed planowanym terminem egzaminu w dziekanacie WT.
4. Do pliku pracy student dołącza Oświadczenia A i B oraz zgodę promotora na dopuszczenie pracy do procedury antyplagiatowej.
5. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym: plagiat.pl.
Do każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.
6. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy dyplomowej do dalszego etapu podpisując stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr 4).
7. Student po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę i składa z podaniem i wymaganymi dokumentami w dziekanacie WT. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • 2 egzemplarze pracy magisterskiej (drukowane jednostronnie),
 • podanie do dziekana WT podpisane przez promotora,
 • 2 podpisane oświadczenia do Archiwum: oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy oraz oświadczenie kierującego i autora pracy (włączone do pracy jako ostatnie strony),
 • płytę CD ( podpisaną: imię, nazwisko, tytuł pracy) umieścić wewnątrz pracy w kopercie na okładce,
 • oświadczenie C (załącznik nr 5),
 • 4 fotografie (format 45 X 65 mm),
 • dowód wpłaty (60 zł na indywidualne konto),
 • indeks,
 • wykaz indywidualnych osiągnięć w trakcie studiów na WT UPJPII ( np. praktyki, staże, nagrody, stypendia, udział w konferencjach) z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC DO ARCHIWUM
Oprawa pracy : prosimy o oprawianie prac w zwykły karton – grzbiet płótno.
Prosimy o nie używanie okładek „twardych”, opraw z tworzyw sztucznych, okładek „bindowanych”.
Prosimy o stosowanie jednolitego wzoru strony tytułowej. 

Strona tytułowa winna zawierać następujące informacje dotyczące pracy: uczelnia, wydział, autor, tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwę seminarium, na którym powstała praca, datę napisania pracy (rok) . Na odwrocie karty tytułowej prosimy nie zamieszczać żadnego tekstu. Stronę tę prosimy pozostawić wolną (jest ona przeznaczona dla Archiwum). 
Druga stronę stanowi Abstrakt (opis bibliograficzny pracy), który zawiera:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • tytuł pracy,
 • seminarium naukowe, na którym powstała praca,
 • krótkie streszczeni,
 • słowa kluczowe - winny charakteryzować treść pracy. Słowa kluczowe imienne dotyczą osoby czy osób, o których traktuje praca a słowa kluczowe rzeczowe – charakteryzujące zasadniczą treść pracy, główne zagadnienia, itp., słowa kluczowe geograficzne – miejsca, teren, które omawiane są w pracy.

Do Archiwum należy przekazywać wyłącznie oryginały prac (nie ksero!) w 1 egzemplarzu. 

Załączniki:

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018