Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Egzamin dyplomowy

Przewidywany termin egzaminu magisterskiego dla kierunku TEOLOGIA to   9 grudnia 2020 roku (środa). Termin złożenia prac na CD (zgodnie z procedurą Antyplagiatową) w dziekanacie WT do 25 listopada br.

 

TEZY DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO Z TURYSTYKI RELIGIJNEJ ORAZ EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Z TEOLOGII - w załącznikach poniżej.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Prace w formie elektronicznej na CD lub DVD, zgodnie z procedurą antyplagiatową, należy złożyć do Dziekanatu na 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

1. Student przedstawia promotorowi tekst pracy dyplomowej w postaci pliku elektronicznego, w formacie uzgodnionym z promotorem /ODT, DOC, DICX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD wraz z oświadczeniami A i B ( załącznik nr 1 i nr 2)
2. Promotor posiadając stosowne oświadczenia (A i B) wprowadza samodzielnie pracę do procedury antyplagiatowej (JSA), podpisując zgodę (załącznik nr 3).Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym JSA. Do każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.
3. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy dyplomowej do dalszego etapu drukując ogólny raport z badania antyplagiatowego JSA i podpisując stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr 4).
4. Student po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę i składa z podaniem i wymaganymi dokumentami (załączniki nr 1 do 5) w dziekanacie WT. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • 2 egzemplarze pracy magisterskiej (drukowane jednostronnie),
 • podanie do dziekana WT podpisane przez promotora,
 • 1 podpisane oświadczenie do Archiwum: oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy oraz oświadczenie kierującego i autora pracy (włączone do wersji pracy przeznaczonej do Archiwum, jako ostatnia strona),
 • płytę CD ( podpisaną: imię, nazwisko, tytuł pracy) umieścić wewnątrz pracy w kopercie na okładce,
 • oświadczenie C (załącznik nr 5),
 • dowód wpłaty (60 zł na indywidualne konto),
 • indeks,
 • wykaz indywidualnych osiągnięć w trakcie studiów na WT UPJPII ( np. praktyki, staże, nagrody, stypendia, udział w konferencjach) z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC DO ARCHIWUM
Oprawa pracy : prosimy o oprawianie prac w zwykły karton – grzbiet płótno.
Prosimy o nie używanie okładek „twardych”, opraw z tworzyw sztucznych, okładek „bindowanych”.
Prosimy o stosowanie jednolitego wzoru strony tytułowej. 

Strona tytułowa winna zawierać następujące informacje dotyczące pracy: uczelnia, wydział, autor, tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwę seminarium, na którym powstała praca, datę napisania pracy (rok) . Na odwrocie karty tytułowej prosimy nie zamieszczać żadnego tekstu. Stronę tę prosimy pozostawić wolną (jest ona przeznaczona dla Archiwum). 
Druga stronę stanowi Abstrakt (opis bibliograficzny pracy), który zawiera:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • tytuł pracy,
 • seminarium naukowe, na którym powstała praca,
 • krótkie streszczeni,
 • słowa kluczowe - winny charakteryzować treść pracy. Słowa kluczowe imienne dotyczą osoby czy osób, o których traktuje praca a słowa kluczowe rzeczowe – charakteryzujące zasadniczą treść pracy, główne zagadnienia, itp., słowa kluczowe geograficzne – miejsca, teren, które omawiane są w pracy.

Do Archiwum należy przekazywać wyłącznie oryginały prac (nie ksero!) w 1 egzemplarzu. 

Załączniki:

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021