Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Teologia (studia III stopnia)

REKRUTACJA 2017/2018

Studia specjalistyczne i doktoranckie z teologii

ZNOWELIZOWANE ZASADY

obowiązujące doktorantów od roku akad. 2013/2014

 

Opis: 

Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71;Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata. Obejmują dwa cykle studiów: specjalistyczny (Sap. chr., art. 72b) do licencjatu kano­nicznego (II cykl/stopień – 2 lata) i do doktoratu (III cykl/stopień – 2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (art. 96n, 115, 118–120, 139n, oraz w Regulaminie studiów dokto­ranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II W Krakowie). Są to studia odbywane w trybie studiów stacjo­narnych i są nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia ducho­wości, teologia praktyczna, liturgika, prawo kanoniczne. Studia z prawa kano­nicznego odbywają się według odrębnego programu studiów, określonego przez Wydział Prawa Kanonicznego (poprzednio Instytut Prawa Kano­nicznego).

Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa – czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni. Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji. Osoby, które uzyskały stopień licencjata na innej uczelni (w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów (czyli I rok doktorancki). Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia II cyklu może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem conajmniej dobrym. Na studia może być przyjęty kandydat, który:

1. w podanym przez Uczelnię terminie dokona rejestracji elektronicznej;

2. złoży terminowo wymagane dokumenty (odpis dyplomu magistra teologii, pisemną zgodę biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego na podjęcie studiów, pisemną zgodę kierownika katedry w której realizowana będzie rozprawa doktorska, kserokopię dowo­du osobistego, 4 zdjęcia i ewentualnie podanie o stypendium dokto­rancki);

3. jest w stanie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów.

O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możli­wość uczestniczenia w zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wy­działu).

Program studiów: 

Na program studiów składają się:

1) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego (w przypadku j. angielskiego jest to „Academic English” na poziomie od B1 – C1); lektoraty wg informacji szczegółowych MSJO;

2) wykłady podstawowe ze specjalizacji, wykłady monograficzne i fakultatywne;

3) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium.

Metodologia ogólna – metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.

Metodologia szczegółowa – metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględ­nieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu BibleWorks, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina itp.

«Ars docendi» – nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby stu­dentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akade­mic­kiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:

–  metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komu­nikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.;

–  metodykę środków multimedialnych – teoria i praktyka z zastosowania środków audio­wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime­dialnej, zasady pre­zentacji na blackboard itp.;

–  problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw);

–  formy opieki naukowej – tutoring;

–  różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS drugi język nowożytny lub wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego w I roku – repetytorium, w II roku – łacina kościelna: patrys­tyczna, średniowieczna, prawnicza (prawo kano­niczne), współczesna (watykańska).

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) – wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

Wykład monograficzny – wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).

Wykład fakultatywny – wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wy­dziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).

Seminarium naukowe – seminarium prowadzone przez promotora do licencjatu lub doktoratu.

Konwersatorium – seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczest­nicy przy­go­towują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może za­pra­szać innych profesorów, także spoza uczelni.

Translatorium – seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teolo­gicz­nych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybra­nej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i proble­matyką z nim związaną.

Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia w każdym semestrze I i II roku (do licencjatu kanonicznego) wykładów podstawowych (ze specjalizacji),trzech wykładów monograficznych, które obejmują: metodologię ogólną i szczegółową, konwersatorium, translatorium, Ars docendi oraz inne wykłady do wyboru. Jako wykład monograficzny można wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji. Jeśli nie obowiązuje język starożytny należy dodatkowo wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji.

Sylwetka absolwenta: 

Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.

„Znowelizowane zasady” zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 22.03.2013 r.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

(od roku akad. 2013/2014)

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok I                                      Semestr 1

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

1

Wykład fakult. (według sugestii promot.)

30

 

egz.

1

Metodologia ogólna*

30

 

egz.

1

Język starożytny

 

30

zal. z o.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

0

Seminarium naukowe

 

30

zal.

1

Razem

210

90

 

9

 

Uwaga: Jeśli wykład jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, to wówczas w semestrze należy zaliczyć 2 takie wykłady.

* Metodologia ogólna jest w cyklu dwuletnim, może więc być zaliczana w II roku studiów.

 

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok I                                      Semestr 2

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

1

Wykład fakultatywny (według sugestii promot.)

30

 

egz.

1

Metodologia szczegółowa*

30

 

egz.

1

Konwersatorium**

 

30

zal. z o.

 

Język starożytny

 

30

zal. z o.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

0

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

210

120

 

9

 

Uwaga: Jak wyżej.

* Metodologia szczegółowa jest w cyklu dwuletnim, może więc być zaliczana w II roku studiów.

** Konwersatorium może być zaliczane w 1. semestrze (w zależności od oferty)

 

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok II                                     Semestr 1 (3)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

0

egz.

1

Wykład fakult. (według sugestii promot.)

30

0

egz.

1

Język starożytny

 

30

zal. z o.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

0

Translatorium/ Konwersatorium*

 

30

zal. z o.

1

Seminarium naukowe

 

30

zal.

1

Razem

180

120

 

9

 

Uwaga: Jak wyżej.

* Translatorium lub konwersatorium może być zaliczane w 2. semestrze (w zależności od oferty).

 

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok II                                     Semestr 2 (4)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

0

egz.

1

Wykład fakultatywny (według sugestii promot.)

30

0

egz.

1

Ars docendi*

0

30

 

1

Język starożytny

 

30

egz.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o./egz.**

1

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

180

120

 

10

 

Uwaga: Jak wyżej.

Ars docendi jest w cyklu dwuletnim, może więc być zaliczana w I roku studiów w 1. semestrze (w zależności od oferty).

**  Student – doktorant kończy kurs zaliczeniem z oceną  ( jeżeli ma już zdany egzamin na poziomie co najmniej B1) lub egzaminem.

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok III                                   Semestr 1 (5)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład monograficzny (według wykazu)

30

0

egz.

1

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

30

30

 

2

 

Uwaga: Jak wyżej.

 

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok III                                   Semestr 2 (6)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład monograficzny (według wykazu)

30

0

egz.

1

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

30

30

 

2

 

Uwaga: Jak wyżej.

 

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok IV                                   Semestr 1 (7)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Dyscyplina dodatkowa (filozofia lub historia Kościoła)

0

 

egz.*

0

Język nowożytny (zaawansowany)

0

 

egz.*

0

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

0

30

 

1

 

* Egzaminy komisyjne, mogą być zdawane w 2. semestrze.

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok IV                                   Semestr 2 (8)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Dyscyplina podstawowa (egz. doktorski)

 

 

egz.*

0

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

0

30

 

1

 

* Egzamin komisyjny

 

„Szczegółowy program” został zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 22.03.2013 r.

 

Filozofia jako dyscyplina dodatkowa dla teologów - zmiana tez

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału Filozoficznego zostały zmienione tezy do egzaminu z filozofii jako dyscypliny dodatkowej dla doktorantów Wydziału Teologicnego.

Nowe tezy obowiązują od dnia 5 lutego 2016 r.

Wykłady 2016/2017 na studiach licencjacko-doktoranckich na naszym Wydziale

Informacje o wykładach w ramach studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w roku akademickim 2016/2017 można znaleźć w folderze.
Wersja angielskojęzyczna folderu.

Planowane wykłady 2017/2018 na studiach licencjacko-doktoranckich na naszym Wydziale

Informacje o wykładach w ramach studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w roku akademickim 2017/2018 można znaleźć w nowym folderze.

 


 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019