Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Teologia (studia III stopnia)

 

Studia doktoranckie z teologii - nabór 2020/2021 - realizowane są w ramach Szkoły Doktorskiej

TEOLOGIA

Studia III stopnia do licencjatu kanonicznego

REKRUTACJA 2020/2021

Termin rekrutacji: od 15 lipca 2020 roku od godz. 00:00 do 15 września  2020 roku do godz. 23:59

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia do licencjatu kanonicznego odbędzie się w dwóch terminach – 23 i 24 września br. (środa, czwartek) w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9, w godzinach od 10:00 do 13:00, o ile pozwolą na to warunki epidemiczne. W razie niemożliwości przeprowadzenia tej rozmowy twarzą w twarz, może się ona odbyć on-line. Kandydaci zostaną o tym powiadomieni do 15 września br. 

ZMODYFIKOWANE ZASADY

(dostosowane do nowej sytuacji prawnej - obowiązujące kandydatów do stopnia licencjata kanonicznego od roku akad. 2019/2020)

Opis:

Studia licencjackie (II cyklu) z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Veritatis gaudium, art. 46, 49 §1, 50 §1, 74 pkt b, 79 §2, 83; „Zarządzenia wykonawcze” (Ordinationes), art. 55 pkt 2 ) i trwają w 2 lata, zgodnie ze „Statutem Wydziału Teologicznego” (2019 r.). Są to studia odbywane w trybie studiów stacjo­narnych. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia ducho­wości, teologia praktyczna, liturgika.

Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa – czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni. Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji. Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 2 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów licencjackich, po uzyskaniu opinii promotora.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia II cyklu może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym. Na studia może być przyjęty kandydat, który:

1. w podanym przez Uczelnię terminie rekrutacji dokona rejestracji elektronicznej;

2. złoży terminowo wymagane dokumenty, tzn. od 15 lipca do 15 września 2020 (odpis dyplomu magistra teologii, pisemną zgodę biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego na podjęcie studiów do licencjatu kanonicznego, pisemną zgodę promotora, u którego realizowana będzie praca licencjacka, kserokopię dowodu osobistego, 2 zdjęcia;

3. jest w stanie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, koncepcję pracy licencjackiej (obszar zainteresowań), możliwość uczestniczenia w zajęciach. Komisję Rekrutacyjną złożoną wyłącznie z  samodzielnych pracowników naukowych powołuje Rada Wydziału Teologicznego na wniosek dziekana.

Poprzednie „Zmodyfikowane zasady” zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego w dniu 26. 04. 2019 r.

Program studiów do licencjatu kanonicznego w roku. akad. 2020/2021

Na program studiów składają się:

1) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego (w przypadku j. angielskiego jest to „Academic English” na poziomie od B1); lektoraty według informacji szczegółowych MSJO;

2) wykłady podstawowe ze specjalizacji, wykłady monograficzne;

3) seminaria: seminarium naukowe ( promotorskie ), konwersatorium, translatorium.

Uwaga: Wykłady i inne zajęcia wyżej wymienione zwykle są w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Jeśli są w wymiarze 1 godziny tygod­niowo, to wówczas w semestrze należy zaliczyć 2 takie wykłady.

 Opis poszczególnych form zajęć:

Metodologia ogólna – metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych. Może być realizowana wspólnie z wykładami Szkoły Doktorskiej.

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) – wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

«Ars docendi» – forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty) przygotowująca do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, uwzględniająca także wymogi dydaktyki akademickiej oraz potrzeby studentów, obejmująca m.in.:

– metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komunikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.;

– metodykę środków multimedialnych – teoria i praktyka z zastosowania środków audio­wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime­dialnej, zasady prezentacji na blackboard itp.;

– problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw);

– formy opieki naukowej – tutoring;

– różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Wykład monograficzny – wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego w I roku – repetytorium, w II roku – łacina kościelna: patrystyczna, średniowieczna, prawnicza (prawo kanoniczne), współczesna (watykańska).

Konwersatorium – seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczestnicy przygotowują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może zapraszać innych profesorów, także spoza uczelni.

Translatorium – seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teologicznych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i problematyką z nim związaną.

Seminarium naukowe ( promotorskie )– seminarium prowadzone przez promotora do licencjatu kanonicznego (naukowego).

Licencjusz jest zobowiązany do zaliczenia w każdym semestrze I i II roku (do licencjatu kanonicznego) 4 wykładów podstawowych (ze specjalizacji), w tym metodologię ogólną i Ars docendi, dwóch wykładów monograficznych, które obejmują: konwersatorium, translatorium, oraz inne wykłady do wyboru. Jako wykład monograficzny można wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji. Jeśli obowiązuje język starożytny należy dodatkowo wybrać tylko jeden wykład mono­graficzny („z innych wykładów” do wyboru).

Sylwetka absolwenta:

Dyplom licencjacki uzyskany na naszym Wydziale oznacza: posiadanie specjalistycznej wiedzy teologicznej, umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym, zdolność tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, oraz rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne. Absolwent może się ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

„Program Studiów do licencjatu kanonicznego” został zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 24. 05. 2019 r.

Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 05. 06. 2020 r.

 

„Program Studiów do licencjatu kanonicznego” został zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 24. 05. 2019 r.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

do licencjatu kanonicznego

(od roku akad. 2019/2020)

 

Studia licencjackie (II cykl)

Rok I, Semestr 1

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Metodologia ogólna

30

 

egz.

2

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

2

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

2

Język starożytny

 

30

zal. z o.

2

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

2

Seminarium naukowe

 

30

zal.

2

Razem

180

90

 

18

 

* Jeśli metodologia ogólna jest w cyklu dwuletnim, to może być zaliczana w II roku studiów.

 

 

Studia licencjackie (II cykl)

Rok I, Semestr 2

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

 

egz.

2

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

2

Konwersatorium*

0

30

zal. z o.

2

Język starożytny

0

30

zal. z o.

2

Język nowożytny

0

30

zal. z o.

2

Seminarium naukowe

0

30

zal.

2

Razem

180

120

 

20

 

*Konwersatorium może być zaliczane w 3. (r. II/1) semestrze (w zależności od oferty).

 

 

Studia licencjackie (II cykl)

Rok II, Semestr 1 (3)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

0

egz.

2

Translatorium*

 

30

zal. z o.

2

Język starożytny

 

30

zal. z o.

2

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

2

Seminarium naukowe

 

30

zal.

2

Razem

150

120

 

18

 

* Translatorium może być zaliczane w 2. semestrze (w zależności od oferty).

 

 

Studia licencjackie (II cykl)

Rok II, Semestr 2 (4)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Ars docendi*

30

0

egz.

2

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

0

egz.

2

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

0

egz.

2

Wykład monograficzny ze specjalizacji

 

30

 

2

Język starożytny

 

30

egz.

2

Język nowożytny

 

30

zal. z o./egz.**

2

Seminarium naukowe

 

30

zal.

2

Egzamin Licencjacki***

 

 

   

Razem

150

120

 

18

 

Ars docendi może być w cyklu dwuletnim (w zależności od liczby studentów i od oferty).

** Student – licencjusz kończy kurs zaliczeniem z oceną (jeżeli ma już zdany egzamin na poziomie co najmniej B1) lub egzaminem.

*** Egzamin komisyjny

 

„Szczegółowy program studiów do licencjatu kanonicznego” został zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 24. 05. 2019 r.

 

Uwaga:

Tezy do egzaminu licencjackiego obowiązują od dnia 5 lutego 2016 r.

Planowane wykłady 2019/2020 na studiach licencjackich (II cyklu) na naszym Wydziale można znaleźć w „Wirtualnym Dziekanacie”.

 

 

 

ZNOWELIZOWANE ZASADY - STUDIA III STOPNIA - informacje archiwalne obowiązujące do naboru 2018/2019

obowiązujące doktorantów od roku akad. 2013/2014

 

Opis: 

Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71;Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata. Obejmują dwa cykle studiów: specjalistyczny (Sap. chr., art. 72b) do licencjatu kano­nicznego (II cykl/stopień – 2 lata) i do doktoratu (III cykl/stopień – 2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (art. 96n, 115, 118–120, 139n, oraz w Regulaminie studiów dokto­ranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II W Krakowie). Są to studia odbywane w trybie studiów stacjo­narnych i są nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia ducho­wości, teologia praktyczna, liturgika, prawo kanoniczne. Studia z prawa kano­nicznego odbywają się według odrębnego programu studiów, określonego przez Wydział Prawa Kanonicznego (poprzednio Instytut Prawa Kano­nicznego).

Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa – czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni. Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji. Osoby, które uzyskały stopień licencjata na innej uczelni (w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów (czyli I rok doktorancki). Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia II cyklu może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem conajmniej dobrym. Na studia może być przyjęty kandydat, który:

1. w podanym przez Uczelnię terminie dokona rejestracji elektronicznej;

2. złoży terminowo wymagane dokumenty (odpis dyplomu magistra teologii, pisemną zgodę biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego na podjęcie studiów, pisemną zgodę kierownika katedry w której realizowana będzie rozprawa doktorska, kserokopię dowo­du osobistego, 4 zdjęcia i ewentualnie podanie o stypendium dokto­rancki);

3. jest w stanie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów.

O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możli­wość uczestniczenia w zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wy­działu).

Program studiów: 

Na program studiów składają się:

1) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego (w przypadku j. angielskiego jest to „Academic English” na poziomie od B1 – C1); lektoraty wg informacji szczegółowych MSJO;

2) wykłady podstawowe ze specjalizacji, wykłady monograficzne i fakultatywne;

3) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium.

Metodologia ogólna – metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.

Metodologia szczegółowa – metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględ­nieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu BibleWorks, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina itp.

«Ars docendi» – nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby stu­dentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akade­mic­kiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:

–  metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komu­nikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.;

–  metodykę środków multimedialnych – teoria i praktyka z zastosowania środków audio­wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime­dialnej, zasady pre­zentacji na blackboard itp.;

–  problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw);

–  formy opieki naukowej – tutoring;

–  różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS drugi język nowożytny lub wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego w I roku – repetytorium, w II roku – łacina kościelna: patrys­tyczna, średniowieczna, prawnicza (prawo kano­niczne), współczesna (watykańska).

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) – wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

Wykład monograficzny – wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).

Wykład fakultatywny – wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wy­dziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).

Seminarium naukowe – seminarium prowadzone przez promotora do licencjatu lub doktoratu.

Konwersatorium – seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczest­nicy przy­go­towują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może za­pra­szać innych profesorów, także spoza uczelni.

Translatorium – seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teolo­gicz­nych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybra­nej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i proble­matyką z nim związaną.

Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia w każdym semestrze I i II roku (do licencjatu kanonicznego) wykładów podstawowych (ze specjalizacji),trzech wykładów monograficznych, które obejmują: metodologię ogólną i szczegółową, konwersatorium, translatorium, Ars docendi oraz inne wykłady do wyboru. Jako wykład monograficzny można wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji. Jeśli nie obowiązuje język starożytny należy dodatkowo wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji.

Sylwetka absolwenta: 

Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.

„Znowelizowane zasady” zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 22.03.2013 r.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

(od roku akad. 2013/2014)

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok I                                      Semestr 1

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

1

Wykład fakult. (według sugestii promot.)

30

 

egz.

1

Metodologia ogólna*

30

 

egz.

1

Język starożytny

 

30

zal. z o.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

0

Seminarium naukowe

 

30

zal.

1

Razem

210

90

 

9

 

Uwaga: Jeśli wykład jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, to wówczas w semestrze należy zaliczyć 2 takie wykłady.

* Metodologia ogólna jest w cyklu dwuletnim, może więc być zaliczana w II roku studiów.

 

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok I                                      Semestr 2

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

 

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

 

egz.

1

Wykład fakultatywny (według sugestii promot.)

30

 

egz.

1

Metodologia szczegółowa*

30

 

egz.

1

Konwersatorium**

 

30

zal. z o.

 

Język starożytny

 

30

zal. z o.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

0

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

210

120

 

9

 

Uwaga: Jak wyżej.

* Metodologia szczegółowa jest w cyklu dwuletnim, może więc być zaliczana w II roku studiów.

** Konwersatorium może być zaliczane w 1. semestrze (w zależności od oferty)

 

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok II                                     Semestr 1 (3)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

0

egz.

1

Wykład fakult. (według sugestii promot.)

30

0

egz.

1

Język starożytny

 

30

zal. z o.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o.

0

Translatorium/ Konwersatorium*

 

30

zal. z o.

1

Seminarium naukowe

 

30

zal.

1

Razem

180

120

 

9

 

Uwaga: Jak wyżej.

* Translatorium lub konwersatorium może być zaliczane w 2. semestrze (w zależności od oferty).

 

 

Studia licencjackie (II cykl)                                                             Rok II                                     Semestr 2 (4)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład podstawowy I (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy II (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy III (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład podstawowy IV (ze specjalizacji)

30

0

egz.

1

Wykład monograficzny ze specjalizacji

30

0

egz.

1

Wykład fakultatywny (według sugestii promot.)

30

0

egz.

1

Ars docendi*

0

30

 

1

Język starożytny

 

30

egz.

1

Język nowożytny

 

30

zal. z o./egz.**

1

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

180

120

 

10

 

Uwaga: Jak wyżej.

Ars docendi jest w cyklu dwuletnim, może więc być zaliczana w I roku studiów w 1. semestrze (w zależności od oferty).

**  Student – doktorant kończy kurs zaliczeniem z oceną  ( jeżeli ma już zdany egzamin na poziomie co najmniej B1) lub egzaminem.

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok III                                   Semestr 1 (5)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład monograficzny (według wykazu)

30

0

egz.

1

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

30

30

 

2

 

Uwaga: Jak wyżej.

 

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok III                                   Semestr 2 (6)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Wykład monograficzny (według wykazu)

30

0

egz.

1

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

30

30

 

2

 

Uwaga: Jak wyżej.

 

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok IV                                   Semestr 1 (7)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Dyscyplina dodatkowa (filozofia lub historia Kościoła)

0

 

egz.*

0

Język nowożytny (zaawansowany)

0

 

egz.*

0

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

0

30

 

1

 

* Egzaminy komisyjne, mogą być zdawane w 2. semestrze.

 

Studia doktoranckie (III cykl)                                           Rok IV                                   Semestr 2 (8)

Przedmiot

Wykłady

liczba godz.

Ćwiczenia

liczba godz.

Forma

zalicz.

ECTS

Dyscyplina podstawowa (egz. doktorski)

 

 

egz.*

0

Seminarium naukowe

0

30

zal.

1

Razem

0

30

 

1

 

* Egzamin komisyjny

 

„Szczegółowy program” został zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie dnia 22.03.2013 r.

 

Filozofia jako dyscyplina dodatkowa dla teologów - zmiana tez

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału Filozoficznego zostały zmienione tezy do egzaminu z filozofii jako dyscypliny dodatkowej dla doktorantów Wydziału Teologicnego.

Nowe tezy obowiązują od dnia 5 lutego 2016 r.

Wykłady 2016/2017 na studiach licencjacko-doktoranckich na naszym Wydziale

Informacje o wykładach w ramach studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w roku akademickim 2016/2017 można znaleźć w folderze.
Wersja angielskojęzyczna folderu.

Planowane wykłady 2017/2018 na studiach licencjacko-doktoranckich na naszym Wydziale

Informacje o wykładach w ramach studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w roku akademickim 2017/2018 można znaleźć w nowym folderze.

 


 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021